Privatlivs- og cookiepolitik

Privatlivspolitik

1. Indledning

Dronningens Ferieby er et privatdrevet handicapvenligt feriested, opført i 1990 af Scleroseforeningen, der er en sygdomsbekæmpende forening, der som sit hovedformål har at støtte danskere med sygdommen sclerose og lette vilkårene for de mange danske familier, der har sygdommen inde på livet. Dronningens Ferieby tilbyder ferieophold i lyse nyrenoverede huse, der har et smagfuldt interiør og sikrer bl.a. tryghed og frihed – særligt for folk, der sidder i kørestol, er gangbesværede, eller som har brug for ekstra fleksibilitet eller hjælpemidler i hverdagen. Derfor er alle feriehusene i Dronningens Ferieby blevet testet af hele 10 specialgrupper af mennesker med forskellige former for handicap – eksempelvis personer med sclerose, svagtseende og kørestolsbrugere, m.fl. Det kommer mange bosteder, dagcentre, plejecentre og familier til gode.

Vi har efter lovgivningen pligt til at informere dig om, hvordan vi behandler og videregiver personoplysninger. Når du som gæst hos Dronningens Ferieby eller som anonym bruger besøger Dronningens Feriebys websider og eventuelt booker et ophold hos os, indsamler og behandler Dronningens Ferieby (herefter kaldet ”Feriebyen”) som dataansvarlig en række personoplysninger.

Vi behandler personoplysninger med de overordnede formål:

 • At du som bruger af Feriebyens websider har en god oplevelse.
 • At vi bliver i stand til at forbedre og udvikle vores produkter og tjenester til gavn for vore gæster.

Nedenfor følger yderligere detaljer om vores behandling af personoplysninger.

2. Typer af personoplysninger

Kategorier af registrerede personer og kategorierne af personoplysninger

Såfremt du opgiver følgende info, vil vi indsamle og behandle det:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail-adresse
 • Telefonnummer

Foruden ovenstående data, indsamler og behandler vi følgende for alle brugere, der ønsker at booke et ophold i Feriebyen:

 • Behov for hjælpemidler (hvilket indikerer helbredsoplysninger)
 • Medlemsnummer til Scleroseforeningen (hvilket indikerer helbredsoplysninger), som giver brugeren mulighed for at søge feriebylegat (rabatteret ophold), hvis brugeren selv har sclerose.

Hvis du modtager nyhedsbrev fra Dronningens Ferieby, indsamler og behandler vi også:

 • Statistik om din mailadfærd i forbindelse med push-beskeder og e-mail-nyhedsbreve: Om du har åbnet en e-mail, og hvilke links du har klikket på.
3. Formål

For alle anonyme brugere:

Vi behandler personoplysninger til disse formål:

Personalisering

 • For at optimere din brugeroplevelse og personalisere den til dig, herunder f.eks. analyse af din brugeradfærd, valgt indhold, interesser og på baggrund deraf give dig anbefalinger til indhold, f.eks. artikler som vi tror har relevans og er interessante for dig.
 • For at personalisere indholdet ud fra din geografiske placering, f.eks. lokalafdelinger og kontaktpersoner for det område, som du opholder dig i.

Direkte markedsføring mv.

 • For at sende e-mail-nyhedsbreve eller digital markedsføring fra Dronningens Ferieby på Dronningens Feriebys tjenester/websider (baseret på din permission, hvor det er et lovkrav).
 • For at sende dig tilbud og anbefalinger om Dronningens Feriebys tilbud og aktiviteter (baseret på din permission, hvor det er et lovkrav).
 • For at kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov.

Forretningsudvikling

 • Statistiske og analysemæssige formål, så vi kan forbedre Dronningens Feriebys digitale produkter og gøre dem nemmere og bedre for vores brugere og medlemmer. Dette indebærer blandt andet forbedring af teknologiske løsninger og brugeroplevelsen på tværs af Dronningens Feriebys digitale tjenester og eller til udvikling af helt nye tiltag og tjenester.

Overholdelse af lovgivning og andre legitime formål
Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. EU’s Databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven) og andre legitime formål

 • Dokumentationspligt.
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder for at sikre driftsstabilitet og vores mulighed for at forsvare vores services mod eventuelle fjendtlige angreb, for eksempel hacking-angreb.
 • Varetagelse af Dronningens Feriebys juridiske interesser, for eksempel overtrædelse af brugsrettigheder samt lovgivning om for eksempel personoplysninger og immaterielle rettigheder.
 • Undersøgelser af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
 • Statistiske undersøgelser og opgørelser.

For alle brugere, der ønsker at booke et ophold i Feriebyen:

Vi behandler personoplysninger til disse formål (i tillæg til de ovenfor nævnte):

Personalisering

 • For at målrette og personalisere vores kommunikation til dig.

Aktiv kontakt

 • For at yde kundeservice, hvis du henvender dig til os med spørgsmål.
 • For at du kan stille spørgsmål, stemme i konkurrencer eller på anden måde indsende kommentarer og indhold til Dronningens Ferieby.
4. Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Alle anonyme brugere

Visning af indhold mv.:
Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.

Feriebyens legitime interesser er, at du kan anvende og tilgå offentlige websider med artikler og informationer om Dronningens Ferieby samt booke ophold.

Personalisering
Samtykke, jf. bekendtgørelse nr. 2011/1148 om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (”cookie-bekendtgørelsen”)

Forretningsudvikling
Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.

Feriebyens legitime interesser er, at vi skal videreudvikle vores eksisterende produkter og have blik for trends og fremtidige produkter og services.

Iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger mv.:

Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c jf. art. 32-36, og Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.

De legitime interesser er, at vi kan beskytte personoplysningerne.

For alle brugere der afgiver samtykke til videre dialog med Dronningens Ferieby (ud over alle ovenstående)
Indhentning af samtykke til videre dialog med Dronningens Ferieby.

Databeskyttelsesforordningen artikel 7, om betingelser for samtykke og markedsføringsloven, jf. § 10.

Direkte markedsføring mv.:
Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.

Feriebyens legitime interesser er, at vi kan sende dig den markedsføring og de meddelelser, som du har anmodet om, f.eks. via permission til e-mail markedsføring, dvs. at sende dig, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 samt markedsføringslovens § 10.

For alle der booker et ophold i feriebyen (ud over alle ovenstående)

I forbindelse med Feriebyens indsamling og behandling af følsomme personoplysninger som oplysninger om helbred.Databeskyttelsesforordningen artikel 9 stk. 2 litra h, i og j om betingelser for lovlig behandling af følsomme personoplysninger, samt Databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 litra b, om kontraktindgåelse

5. Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt, og for at du kan få adgang til de services, vi udbyder. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan booke et ophold i Feriebyen og dermed ikke kan tilgå en række af Feriebyens services og produkter.

6. Videregivelse af personoplysninger

Feriebyen videregiver personoplysninger til tredjeparter i følgende situationer:
I forbindelse med rejseplanlægning, videregives oplysninger til rejsearrangør jf. Art 6 stk. 1 litra b

7. Overførsel af personoplysninger til databehandlere og modtagere uden for EU/EØS

Vi anvender de leverandører, som vi har vurderet bedst kan hjælpe os, og nogle af dem behandler personoplysninger i lande uden for EU/EØS, f.eks. hjælper vores databehandlere med planlægning af rejser i tredjelande uden for EU, hvortil der kan være behov for ansøgning om Visum.

Det juridiske grundlag for vores internationale overførsler er EU’s “Standard Contractual Clauses” for overførsler fra dataansvarlige til databehandlere i ikke-sikre lande uden for EU/EØS. Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog på dette link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087, modtagerens adfærdskodeks eller certificering eller ”Binding Corporate Rules” (BCR/BVR). Overførsler til USA kan også være baseret på EU-US Privacy Shield.

8. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Opbevaring sker ift. reglerne om bogføring samt forældelse af straf- og erstatningsansvar (absolutte frister), hvis relevant. Hvis det ikke er relevant, sletter vi personoplysningerne forinden.

Minimumsperioden for opbevaring efter bogføringsloven er p.t. løbende kalenderår og 5 år.

9. Dine rettigheder

Når behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket uden negative konsekvenser for dig. Dog påvirker det ikke behandlingen eller videregivelsen af personoplysninger forud for tilbagekaldelse af samtykket.

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder:

 • Retten til indsigt i dine personoplysninger
 • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger
 • Retten til at få slettet personoplysninger
 • Retten til at få begrænset personoplysninger
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af ovenstående rettigheder, kan du kontakte os på post@dronningensferieby.dk.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Særligt vedrørende indsigelse

Du har ret til at – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Feriebyen må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Feriebyen påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

10. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Dronningens Ferieby.

Dronningens Ferieby
Dronningens Ferieby 1
8500 Grenaa, Danmark

+45 8758 3650
post@dronningensferieby.dk

11. Cookies